Darmowa dostawa do zamówień od 350 zł. Wysyłka na terenie kraju w 1 dzień roboczy
Wysyłka na terenie kraju w 1 dzień roboczy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

pod nazwą VULÉE
dalej jako „Regulamin”

 

I. DEFINICJE

 1. Sklep internetowy pod nazwą VULÉE– system sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.vulee.pl
 2. Sprzedawca – VULÉE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie (05-205) przy ulicy Pięknej 14, REGON: 387109300, NIP: 1251711259 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861185,
  wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, adres e-mail: kontakt@vulee.pl, tel 784 648 393
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej zakupu poprzez sklep internetowy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 poz. 1740).
 6. Towar – produkty, rzeczy oferowane w Sklepie Internetowym do sprzedaży (będące przedmiotem umowy sprzedaży).
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep, zwanym dalej Sprzedającym, a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą dostępnych możliwości na stronie Sklepu.
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344).
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020 poz. 287).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
 11. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Korzystanie z Konta nie jest obowiązkowe. Posiadanie konta nie jest wymagane dla złożenia zamówienia.
 12. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkty, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Sklep Internetowy pod nazwą www.vulee.pl dba o prawa Konsumenta oraz informuje go, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje.
 2. W niniejszym Regulaminie określone są zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.vulee.pl
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu, a sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu, obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego
 6. Sprzedawca nieodpłatnie świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, niżej wymienione usługi dodatkowe:
  a. Formularz kontaktowy, usługa która polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy,
  b. Newsletter, usługa która polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji i wyrazili odrębną
  zgodę.
  c. Prowadzenie Konta Klienta, usługa dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 7. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania Sprzedawcy usunięcia Konta Klienta, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami niepożądanymi, w tym również hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 9. Zamówienia dokonywane za pomocą formularza zamówienia można składać 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru oraz zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 11. Sklep oferuje do sprzedaży towary nowe.
 12. Sklep internetowy pod nazwą VULÉE dokłada należytych starań w celu zamieszczenia na stronie internetowej i przekazania Kupującemu rzetelnych informacji o sprzedawanym towarze. Sklep internetowy stara się aby opisy towarów, specyfikacje techniczne i zdjęcia nie zawierały nieścisłości czy też błędów. W razie jakichkolwiek wątpliwości Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu, celem potwierdzenia specyfikacji towaru.
 13. Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  13.1. urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
  13.2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa
  13.3. przeglądarka internetowa, o której mowa powyżej powinna akceptować pliki „cookie”.
  Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Administrator Serwisu nie gwarantuje prawidłowości działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik.
 14. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są: formularz kontaktowy dostępny na stronie www.vulee.pl
 15. E-mail kontakt@vulee.pl, adres korespondencyjny 05-205 Michałów, ul.Piękna 14
 16. Prowadzący Sklep internetowy przed zawarciem umowy sprzedaży z Klientem, udostępnia mu na swojej stronie internetowej pod adresem www.vulee.pl nieodpłatnie niniejszy Regulamin, a na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient
 17. Umowa z klientem jest zawierana w języku polskim.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy pod nazwą www.vulee.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, a zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu za pomocą formularza zamówienia przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem realizacji zamówienia, złożonego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Brak prawidłowo podanych danych zwalnia Sprzedawcę z realizacji Zamówienia.
 2. Klient składa zamówienie za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie postępuje zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 7 dni roboczych pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT, zgodnie z wyborem Klienta. Dowód sprzedaży dodawany jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki.
 6. Klient nie posiada możliwości odebrania towaru osobiście w sklepie.
 7. Wszystkie zamówienia realizowane są według kolejności ich złożenia.
 8. Cena podana w zamówieniu stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem. Cena, o której mowa powyżej, nie zawiera kosztów dostawy, które w całości obciążają Klienta.
 9. W przypadkach, w których Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sprzedawca poinformuje go o tym fakcie, a obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.
 10. W przypadku złożenia zamówienia na Towar, który może być modyfikowany według zaleceń Klienta albo Towar będzie zamawiany na specjalne zamówienie Klienta, Sprzedawca posiada prawo do żądania wpłaty całości kwoty przed dokonaniem wysyłki (dotyczy Klienta niebędącego Konsumentem).
 11. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI DOSTAWY

 1. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się:
  a) czas przygotowania zamówienia do wysyłki, który najczęściej wynosi do 3 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu z uwagi na braki towaru w magazynie, ale o tym fakcie Klient zawsze będzie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną,
  b) czas dostawy przesyłki do Klienta, który wynosi 1-2 dni roboczych, w zależności od wybranego sposobu dostawy,
  c) Sposoby dostawy oraz jej koszty znajdują się przy formularzy zamówienia.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta bądź z uwagi na czynniki niezależne od Sprzedawcy.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  a) InPost (na terenie Polski) oraz do paczkomatów,
  b) DPD (na terenie Europy).
 4. Koszt dostawy w całości obciąża Klienta, chyba że wartość zamówienia dokonanego przez Klienta wynosi co najmniej 350,00 zł wówczas koszt dostawcy w całości pokrywa Sprzedawca.

V. PŁATNOŚĆ I WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które doliczane są do wartości zamówienia.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  2.1. karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
  2.2. szybki przelew,
  2.3. system płatności mobilnych Blik,
  2.4. system płatności PayPal.
 3. Informacja o dostępności Towaru w Sklepie generowana jest automatycznie na stronie
  internetowej Sklepu.
 4. Informacje o kosztach przesyłek kurierskich znajdują się przy formularzu zamówienia.
 5. Zwrot lub wymianę towaru należy zgłosić na formularzu wymiany dostępnym na stronie www.vulee.pl oraz odesłać Sprzedawcy wraz z produktem w terminie 14 dni roboczych na adres: 05-205 Michałów, ul. Piękna 14.
 6. W razie zwrotu lub wymiany, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z odpowiednim zabezpieczeniem przesyłki, odesłaniem jej na adres Sprzedającego, na koszt i odpowiedzialność Kupującego. W przypadku Kupującego będącego konsumentem, który odstąpił od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni i wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Kupujący dokonując odesłania Towaru zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki na kwotę nie mniejszą, aniżeli wartość zakupionego Towaru (nie dotyczy Konsumenta).
 8. Każdy zwrot wraz z wymianą zamówionego Towaru jest wcześniej zgłaszany Sprzedawcy oraz ustalany indywidualnie ze Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwracanego Towaru lub nie dokonać jego wymiany w przypadku gdy Towar jest uszkodzony, niekompletny lub nosi ślady użytkowania.
 10. W razie zwrotu towaru na warunkach wyżej wskazanych, Sprzedawca zwróci Kupującemu środki pieniężne stanowiące równowartość zapłaconej ceny, w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru.

VI. SPOSOBY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 poz. 1740).
 2. Sprzedawca informuje, że Wada fizyczna Towaru polega na:
  2.1. niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2.2. nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta,
  2.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  2.4. Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy:
  3.1. Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej,
  3.2. gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub który przedstawia się jako producent. Sprzedawca informuje, że nie ponosi on odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca informuje, że może odpowiadać z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towarów nowych Klientowi (dotyczy wyłącznie Konsumentów). Rękojmia w stosunku do Kupującego, który jest przedsiębiorcą zostaje całkowicie wyłączona o czym jest mowa w dalszej części Regulaminu.
 6. W sytuacji, w której Towar posiada wadę, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze  sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Klient będący Konsumentem pozbawiony jest prawa do odstąpienia od umowy, w przypadku, w którym wada jest nieistotna albo o wadzie wiedział w chwili zakupu.
 9. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 10. Sprzedawca informuje, że roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 11. Klient będący Konsumentem realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w niniejszym Regulaminie (adres dostawy wadliwego towaru: 05-205 Michałów, ul. Piękna 14). Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient będący Konsumentem obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 12. Formularz reklamacyjny, który należy wysłać wraz z towarem, dostępny jest na stronie www.vulee.pl

VII. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY Z KONSUMENTEM

 1. Klient będący Konsumentem zawierający umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa prowadzącego sklep, posiada prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach Konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić Formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta rozpoczyna się:
  a) dla umowy w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która (1) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. Konsument zobowiązany jest, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał produkt odesłać go na niniejszy adres 05-205 Michałów, ul. Piękna 14. Do przesyłki należy dołączyć formularz zwrotu z oświadczeniem od odstąpienia od umowy, dostępny na stronie www.vulee.pl
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż̇ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie jest związany z dodatkowymi kosztami dla niego. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez konsumenta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku, w którym Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie zwraca wówczas Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
 10. Prawo do odstąpienie od umowy przez Konsumenta wyłącza się w przypadku:
  a) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  g) umowy zawartej na aukcji publicznej.
 11. W przypadku, w którym Klient będący Konsumentem nie przesłał całości zakupionego Towaru (nie z winy Sprzedawcy) bądź pomylił zwracane przesyłki odsyłając nie ten Towar co zamówił, na co Sprzedawca nie miał wpływu, koszty związane z wysyłką tego Towaru w celu jego wymiany oraz związane z odpowiednim zabezpieczeniem Towaru ponosi Klient.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZWARTEJ Z KLIENTEM NIEBĘDĄCYM KONSUMENTEM

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w takiej sytuacji może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. W przypadku Klientów niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, jak i wymagać dokonania przedpłaty/zaliczki za nabywany Towar i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedającego przewoźnikowi Towaru, na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą wszelkie korzyści oraz zobowiązania związane z Towarem, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie oraz w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że podczas przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych czynności do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi zostaje w całości wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną (z wyłączeniem rękojmi, za którą Sprzedawca w ogóle nie odpowiada) jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak też za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż̇ do kwoty jednego tysiąca złotych.
 7. Sprzedawca w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu jego utraconych korzyści.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu z uwagi na miejsce wykonywania działalności przez Sprzedającego.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient zobowiązany jest do:
  a. Przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu
  b. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich,
  c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  e. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,
  f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  g. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do witryny sklepu internetowego, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji praw Klientów z tego tytułu. Koszty wysyłki towaru objętego gwarancją ustalane się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i warunków gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu, w przypadku dodatkowych zapytań Sprzedawca udziela odpowiedzi zarówno mailowo jak i telefonicznie.
 5. Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u Producenta Towaru lub za pośrednictwem Sklepu, konieczne jest wtedy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy oraz uprzedni kontakt z nim.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Konsumenta.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w formie elektronicznej na stronie Sklepu internetowej sklepu pod adresem www.vulee.pl
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2020 poz. 1706) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2020 poz. 1706) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.